Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Tháng 09 : 698
Năm 2021 : 7.171
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Số: 116 /CV-GDĐT V/v thống nhất hồ sơ, xây dựng kế hoạch môn học, giáo án của cấp THCS

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học và THCS. Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, Tiểu học và THCS. Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TTBGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; Chỉ thị số138/CT-BGDĐT ngày 18/01/2019 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường; Công văn số 761/SGDĐT-GDTrH ngày 15/10/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ các môn học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh; Công văn 619/SGDĐT-GDTrH ngày 20/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình về việc thống nhất việc quản lý, sử dụng hồ sơ, sổ sách trong trường trung học. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo một số nội dung về hồ sơ, giáo án với cấp THCS như sau: 1. Các loại hồ sơ 1.1. Hồ sơ nhà trường 1. Sổ đăng bộ; 2. Sổ gọi tên, ghi điểm; 3. Sổ đầu bài; 4. Học bạ học sinh; 5. Sổ quản lý cấp phát văn bằng, chứng chỉ; 6. Hồ sơ theo dõi phổ cập (có cả sổ chuyển đi, chuyển đến); 7. Sổ nghị quyết lãnh đạo; nghị quyết nhà trường; nghị quyết của Hội đồng trường; 8. Hồ sơ thi đua của nhà trường; 9. Hồ sơ khen thưởng, hồ sơ kỷ luật; 10. Hồ sơ quản lý và hồ sơ lưu trữ các văn bản, công văn đi, đến; 11. Hồ sơ quản lý tài sản; thiết bị giáo dục; 12. Hồ sơ quản lý tài chính; 13. Hồ sơ theo dõi sức khỏe học sinh; 14. Hồ sơ quản lý thư viện; 15. Hồ sơ CBGV-NV; hồ sơ kiểm tra, đánh giá CBGV - NV; 16. Bộ kế hoạch thực hiện chương trình các môn học đã được phê duyệt; 17. Hồ sơ giáo dục đối với học sinh khuyết tật (nếu có). 1.2. Hồ sơ của Hiệu trưởng 1. Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học và các kế hoạch khác (được phân công phụ trách theo quy chế nội vụ cơ quan); 2 2. Kế hoạch công tác tuần, tháng và theo dõi các hoạt động của trường; 3. Hồ sơ quản lý số lượng, chất lượng giáo dục toàn diện; 4. Hồ sơ công tác kiểm tra nội bộ; 5. Hồ sơ quản lý về công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ; 6. Hồ sơ chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động; thực hiện công khai đối với nhà trường; 7. Hồ sơ theo dõi, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; 8. Sổ dự giờ; 9. Giáo án; Sổ điểm cá nhân. 1.3. Hồ sơ của Phó Hiệu trưởng 1. Kế hoạch chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ được phân công (theo quy chế nội vụ cơ quan); 2. Kế hoạch công tác tuần, tháng và theo dõi các hoạt động được phân công; 3. Hồ sơ quản lý các nhiệm vụ được phân công; 4. Sổ dự giờ; 5. Giáo án; Sổ điểm cá nhân. 1.4. Hồ sơ Tổ chuyên môn 1. Kế hoạch hoạt động tổ (đảm bảo tính cập nhật các nội dung trong phần kế hoạch cụ thể); 2. Sổ nghị quyết tổ chuyên môn; 1.5. Hồ sơ của Giáo viên 1. Giáo án (gồm giáo án chính khóa và giáo án dạy thêm); 2. Sổ ghi kế hoạch giảng dạy; sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn; sổ dự giờ, thăm lớp; 3. Sổ điểm cá nhân; 4. Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp). 2. Về giáo án của giáo viên 2.1. Thiết kế bài học cần sáng tạo, ngắn gọn (nên thiết kế theo cột) đảm bảo thể hiện đủ các bước lên lớp theo quy định, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và hoạt động của học sinh dựa trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt. Đối với các bài dạy có từ 02 tiết trở lên giáo viên có thể ghi chung các phần Mục tiêu cần đạt; phần chuẩn bị vào phần đầu của bài soạn. Phần tổ chức các hoạt động học tập phải ghi rõ Tiết 1, Tiết 2… vào đầu mỗi tiết. Giáo án cần thể hiện rõ: - Ngày soạn, ngày bắt đầu dạy, tuần dạy. - Mục tiêu bài học: yêu cầu về kiến thức, k năng, thái độ, những năng lực chủ yếu cần hình thành cho học sinh trong mỗi bài học làm căn cứ để lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động trên lớp và hướng dẫn học sinh tự học. - Chuẩn bị của giáo viên (thiết bị dạy học, học liệu); Chuẩn bị của học sinh (các nội dung liên quan đến bài học theo sự hướng dẫn của giáo viên). 3 - Tổ chức các hoạt động: Ổn định tổ chức, kiểm tra bài cũ, đặt vấn đề, khởi động (có thể linh hoạt phù hợp với từng bài học) Bài học Hoạt động 1 Hoạt động 2 ... Luyện tập Vận dụng, mở rộng Chú ý: tiến trình bài học (trình bày rõ cách thức tổ chức các hoạt động, mỗi hoạt động cần chỉ rõ tên hoạt động, cách tiến hành hoạt động, thời gian dự kiến). Các hoạt động dạy-học có thể trình bày dưới dạng bảng hoặc dưới dạng văn bản tuần tự các bước; trong đó cần được mô tả cụ thể các bước tiến hành hoạt động, gắn với các phương pháp cụ thể để đạt mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và năng lực. Các hoạt động dạy học cần chú trọng định hướng phát triển năng lực nhận thức của học sinh. Hệ thống câu hỏi, bài tập cần được chia thành các cấp độ nhận thức phù hợp, rõ ràng, nhưng phải đến được đích cuối cùng là phát triển năng lực của học sinh trên cơ sở kiến thức đã học. - Phần tổng kết là những ý chủ chốt, những liên hệ cốt yếu, những sự kiện cơ bản, những nguyên tắc và quan điểm nền tảng, những khái niệm hoặc giá trị có tính công cụ cần được nhắc đến dưới những hình thức cô đọng, rút gọn, đặc biệt là những sơ đồ, mô hình, công thức hoặc các tài liệu trực quan. Nội dung cốt lõi của bài cần được phát biểu lại trong những liên hệ và cấu trúc hệ thống có quan hệ logic với khái niệm tổng thể và được biểu hiện rõ vị trí trong mạng khái niệm, hoặc trong quan niệm toàn vẹn. - Phần hướng dẫn học tập không đơn giản là giao bài tập hoặc nhiệm vụ học tập về nhà. Điều chủ yếu nhất của khâu này là gợi ý đọc thêm, luyện tập bổ sung, khuyến khích tìm kiếm tư liệu và chỉ dẫn thư mục bổ ích, nêu lên những giả thuyết hoặc luận điểm có tính vấn đề để động viên người học suy ngh tiếp tục trong quá trình học tập sau bài học. 2.2. Hình thức trình bày giáo án Giáo viên được lựa chọn hình thức trình bày giáo án viết tay hoặc đánh máy trên giấy A4. Giáo viên được sử dụng giáo án in khi đảm bảo đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên trong tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Điều 8 tiêu chí 15 Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông và được hướng dẫn trong Công văn 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01/10/2018 về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc quy định sử dụng giáo án in phải công khai, dân chủ tại nhà trường theo 4 quy chế chuyên môn của nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định kèm theo danh sách những giáo viên sử dụng giáo án in theo các môn học cụ thể và chịu trách nhiệm trước phòng Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế chuyên môn soạn giảng tại đơn vị mình. 3. Xây dựng kế hoạch giảng dạy Các nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 (có hướng dẫn bổ sung tại Công văn 5131/BGDĐT-GDTrH ngày 01/11/2017). Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT, Công văn 183/GDĐT ngày 5/12/2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn dạy học chủ đề và ra đề trắc nghiệm khách quan. Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn phải được hiệu trưởng phê duyệt, báo cáo phòng Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát, đánh giá trong quá trình thực hiện. 4. Lưu ý về quản lý, sử dụng 4.1. Các nhà trường có thể sử dụng kết hợp để giảm số lượng các loại hồ sơ sổ sách nhưng phải đủ nội hàm của hồ sơ. 4.2. Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý các loại hồ sơ, sổ sách về hoạt động giáo dục trong nhà trường. 4.3. Lưu trữ đầy đủ, khoa học hồ sơ, sổ sách và văn bản theo quy định. Nội dung hồ sơ sổ sách phải được ghi chép, trình bày khoa học, rõ ràng; số liệu chính xác, cập nhật thường xuyên; dễ tra cứu. 4.4. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường, của các cá nhân trong nhà trường đúng quy định; quản lý, ký, xác nhận tính pháp lý của hồ sơ, sổ sách nhà trường; ký, xác nhận các loại hồ sơ, sổ sách của tổ chuyên môn, của giáo viên sau mỗi lần kiểm tra. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

/. Nơi nhận: - Sở GD&ĐT; (để báo cáo)

 - Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; (để kiểm tra) -

 Như kính gửi ; (để thực hiện) 

- Lưu VT, CM.                                                                                               KT TRƯỞNG PHÒNG 

                                                                                                         PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                                              Nguyễn Đức Thuận


Tác giả: Hoàng Thị Hải
Nguồn:THCS Song An Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới